1. Algemene Disclaimer voor elke activiteit

© 2014 Stichting Donderdagavond Eetclub. Bij het organiseren van activiteiten, van welke aard dan ook, door de Donderdagavond Eetclub (afgekort: DEC), te weten het bestuur of een van de commissies, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De Donderdagavond Eetclub kan echter geen enkele garantie geven ten aanzien van de omstandigheden, van welke aard dan ook, waaronder deze evenementen plaatsvinden. Deelname aan welk evenement dan ook geschiedt geheel en alleen voor eigen risico van de deelnemer. De Donderdagavond Eetclub is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan een door de Donderdagavond Eetclub georganiseerde activiteit. Het is mogelijk dat voor een activiteit aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit, wordt er van uitgegaan dat u ook aanwezig bent. Indien u bij onverhoopte verhindering uw inschrijfgeld gerestitueerd wilt hebben, dan verzoeken wij u dit ruim van tevoren te melden.
Vanwege inkoop en gemaakte kosten is restitutie van de deelnamekosten helaas niet meer mogelijk wanneer de annulering korter dan 72 uur voor aanvang van de activiteit wordt gedaan.

2. Specifieke Alg. Voorw. voor de Rally

De ‘DEC Rally’ is een puzzelrit die per auto wordt verreden. Er zijn diverse prijzen, zoals voor de mooiste picknick, team-tenue, auto en de beste antwoorden op de gestelde puzzelvragen. De puzzelrit kent geen enkel tijds- of snelheidscriterium.
DEC Puzzelrit is een initiatief van de Stichting Donderdagavond Eetclub.

1. De organisatie (Rally Commissie, Dagelijks Bestuur en/of Stichtingsbestuur) van de DEC Puzzelrit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan personen en/of bezittingen van de deelnemers of derden.

2. Deelnemers aan de DEC Puzzelrit zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (adequate) verzekeringen.
Deelnemers wordt derhalve aangeraden een (ongevallen) inzittendenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering naast de wettelijke verplichte WAM- verzekering voor het voertuig af te sluiten.

3. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan de verkeersregels en maximum snelheden en dienen zich te allen tijde verantwoordelijk en voorzichtig te gedragen. Indien de puzzelrit route-aanwijzingen zou bevatten die in de praktijk in strijd blijken met de geldende verkeersregels (bijvoorbeeld bij een inrijverbod), dienen de geldende verkeersregels te allen tijden gerespecteerd te worden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen rekening en risico van de deelnemer(s). Tijdens de rit onthouden de chauffeurs zich van zelfsprekend van alcoholconsumptie en/of drugsgebruik en/of het gebruik van medicijnen welke invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs en ontvangst, borrel en diner op de eindlocatie. Lunch dient zelf te worden meegenomen naar de lunchlocatie. Het boeken van de hotelovernachting is voor rekening en risico van de deelnemers zelf.

5. De organisatie van de DEC Puzzelrit (Rally Commissie, Dagelijks Bestuur en/of Stichtingsbestuur) behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag. In een dergelijk geval moet de persoon of moeten de personen in kwestie hun deelname aan deze puzzelrit en de daarbij horende activiteiten direct staken, waarna geen recht op restitutie bestaat.

6. De uitslag van de jury van DEC Puzzelrit is bindend. Hierover kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.

7. In geval van gewichtige omstandigheden of overmacht kan de organisatie van de DEC Puzzelrit besluiten tot annulering van de Puzzelrit.
De deelnemer zal hiervan direct, met opgaaf van redenen op de hoogte worden gesteld.
Van gewichtige omstandigheden is ondermeer sprake bij het overlijden van een van de leden en/of deelnemers.
Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de Puzzelrit onmogelijk maken zoals: natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onrusten, alsmede weeromstandigheden van dien aard dat het volgens officiële instanties (zoals KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer, ondermeer bij code oranje en rood van Meteoalarm waartoe een officiële waarschuwing wordt afgegeven. Ook omstandigheden die het de organisator onmogelijk maakt de Puzzelrit op een veilige manier te laten plaatsvinden worden gekenmerkt als overmacht.

De organisatie van de DEC Puzzelrit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemers voor enige materiële en immateriële schade dan in het geval dat zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan ten hoogste eenmaal het inschrijfgeld.

Iedere aansprakelijkheid van de organisatie van DEC Puzzelrit is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door van de Stichting Donderdagavond Eetclub gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) van het inschrijfgeld.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Stichtingsbestuur in nauwe samenspraak met het Dagelijks Bestuur en de Rally Commissie.